PO WER (Erasmus+)

 

1 [d]

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 realizuje projekt „Kompetentny i twórczy nauczyciel sukcesem ucznia” w ramach projektu ”Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach programu Erasmus+, sektor Edukacja szkolna.

 

Głównym celem projektów realizowanych ze środków PO WER w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 152 441,30 PLN

Termin realizacji: 01.10.2020-30.09.2022

Partner uczestniczący w projekcie: Universal Mobility, Granada, Hiszpania

 

Najważniejsze cele projektu: zwiększenie prestiżu i atrakcyjności szkoły w środowisku lokalnym, podniesienie jej europejskiego wymiaru, zwiększenie umiejętności nauczycieli w samodoskonaleniu, zdobycie wiedzy i doświadczenia w stosowaniu niekonwencjonalnych metod pracy, wzbogacenie kompetencji językowych i społecznych nauczycieli, zdobycie doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych i wsparcie mobilności kadry i uczniów oraz pokazanie, że uczymy się przez całe życie, a nasza wiedza zostanie zastosowana w praktyce i przekazana innym.

 

Streszczenie projektu: Projekt „Kompetentny i twórczy nauczyciel sukcesem ucznia” zakłada organizację dwóch 5-dniowych szkoleń w Granadzie w Hiszpanii: „Niekonwencjonalne metody nauczania” oraz „Kluczowe umiejętności współczesnego nauczyciela”. Uczestnikami kursów będą nauczyciele ZSM nr 2 w Bydgoszczy, wyłonieni w procesie rekrutacji. W ramach projektu zostanie zrealizowanych 20 mobilności, a w planowanych szkoleniach weźmie udział każdorazowo po 10 osób. Udział w programie PO WER przyniesie długofalowe korzyści dla szkoły oraz zwiększenia jej oferty edukacyjnej. Wykorzystanie innowacyjnych metody pracy uatrakcyjni naszą placówkę w środowisku lokalnym, co będzie skutkować jeszcze lepszym naborem do naszego technikum i szkoły branżowej. Dzięki współpracy zagranicznej i aktywne zaangażowanie w międzynarodowy projekt, poszerzy się europejski wymiar szkoły. Zdobędziemy też doświadczenie potrzebne do realizacji projektu w zakresie mobilności młodzieży dla naszych uczniów w najbliższej przyszłości. Zwiększy się mobilność zawodowa naszych absolwentów, którzy będą przygotowani do realizacji swoich celów na poziomie europejskim. Współpraca ze środowiskiem pozaszkolnym przyczyni się do wymiany doświadczeń w wymiarze teoretycznym i praktycznym, rozwiną się kompetencje nauczycieli w obszarze narzędzi TIK, które będziemy wykorzystywać do kontynuowania nawiązanej współpracy zagranicznej oraz poszerzania wiedzy w niestandardowy sposób.

Nasz projekt ma uświadomić innym, że istnieje potrzeba realizacji takich przedsięwzięć, bo wykształcenie uczniów zależy od wiedzy i umiejętności nauczycieli. Samodoskonalenie i podnoszenie kompetencji kadry wpływa znacząco na podniesienie jakości pracy szkoły.

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA101-078686