1 [d]

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy realizuje projekt „Wszechstronne kompetencje sukcesem zawodowym ucznia” o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000074788 w ramach programu Erasmus+ (akcja KA122-VET): Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

 

W sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, Erasmus+ wspiera współpracę międzynarodową, której celem jest podnoszenie jakości kształcenia w wymiarze indywidualnym, dzięki realizacji mobilności, oraz w wymiarze instytucjonalnym lub systemowym, dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 71 978,00 EUR

Termin realizacji: 01.10.2022-31.03.2024

Partner uczestniczący w projekcie: Universal Mobility, Hiszpania

 

Najważniejsze cele projektu: umożliwienie uczniom zdobycia nowego doświadczenia zawodowego, wszechstronnych kompetencji, w tym zawodowych, poznanie przez nich nowych technologii; podniesienie kompetencji społecznych i językowych, włączając w to umiejętność posługiwania się językiem branżowym; uzyskanie lepszych wyników w nauce i na egzaminach zawodowych; podniesienie atrakcyjności szkoły w środowisku lokalnym oraz rozwinięcie doświadczenia szkoły w realizacji projektów międzynarodowych.

 

Streszczenie projektu: Projekt „Wszechstronne kompetencje sukcesem zawodowym ucznia” zakłada realizację dwóch 3-tygodniowych staży zawodowych dla uczniów naszej szkoły w Maladze w Hiszpanii. W ramach projektu zostanie zrealizowanych 30 mobilności, a w planowanych stażach weźmie udział każdorazowo po 15 uczniów z klas III i IV technikum na podbudowie szkoły podstawowej. Dzięki stażom uczestnicy projektu udoskonalą wiedzę i umiejętności z zakresu poszczególnych kwalifikacji zawodowych oraz nauczą się pracy w grupie międzynarodowej i będą mieli możliwość szerszego spojrzenia na sprawy europejskie. Efektami projektu będzie: poznanie nowoczesnych technologii i rozwiązań w pracy, funkcji urządzeń i systemów danego przedsiębiorstwa; rozwój wszechstronnych kompetencji, w tym językowych i społecznych; przełamanie barier kulturowych; podniesienie się kompetencji nauczycieli w zakresie organizacji mobilności zagranicznych. Zwiększy się mobilność zawodowa uczniów, bo będą przygotowani do realizacji swoich celów zawodowych na poziomie europejskim. Projekt wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i uatrakcyjni jej wizerunek w środowisku lokalnym oraz umożliwi przygotowanie zawodowe uczniów w realnych warunkach pracy i rozwinięcie wszechstronnych kompetencji, które pozwolą na znalezienie dobrej pracy w przyszłości. Wzbogaci się oferta edukacyjna szkoły i zwiększą się kompetencje nauczycieli w organizacji mobilności. Podczas realizacji projektu „Wszechstronne kompetencje sukcesem zawodowym ucznia” będziemy działać zgodnie z zasadami włączenia społecznego, różnorodności, ekologii i cyfryzacji oraz umożliwimy uczniom rozwój wszechstronnych kompetencji, językowych, społecznych, ponieważ chcemy, aby byli otwarci na różnorodność, potrafili akceptować innych i dobrze czuli się w międzynarodowym środowisku.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do projektu

„Wszechstronne kompetencje sukcesem zawodowym ucznia”

ERASMUS+ (staże zagraniczne dla uczniów)

 

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy w ramach projektu „Wszechstronne kompetencje sukcesem zawodowym ucznia” ogłasza z dniem 15.11.2022 nabór uczniów na pierwszą mobilność, 3-tygodniowy staż zawodowy w Hiszpanii (marzec 2023):

1)     Grupa docelowa: uczniowie klas IV technikum na podbudowie szkoły podstawowej

2)     Formularze zgłoszeniowe (wydrukowane dwustronnie) należy złożyć u koordynatorki projektu, pani Beaty Jastrzemskiej (sala 21), do dnia 30.11.2022 do godziny 12:30. - pobierz formularz.

 

 Uwaga uczniowie klas III technikum!

Rekrutacja dla Was na drugą mobilność zostanie ogłoszona w drugim kwartale 2023 roku.

 

 

Projekt „Wszechstronne kompetencje sukcesem zawodowym ucznia”

w ramach akcji - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

KA122-VET, Erasmus+