TECHNIK SPAWALNICTWA

Technik spawalnictwa w ramach KKZ realizowany w ZSM nr 2 zawiera 2 kwalifikacje:

 

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

 

Obecnie w przemyśle większość połączeń wykonuje się za pomocą technik spawalniczych.

W Polsce funkcjonuje ogromna ilość firm wykonujących wyroby i konstrukcje spawane. W normach światowych i europejskich proces spajania uznany jest za proces specjalny czyli proces którego wyniku nie można przewidzieć w trakcie jego trwania. Ewentualne wady mogą ujawnić się dopiero w trakcie jego użytkowania. W związku z tym niezbędny jest nadzór wykwalifikowanej kadry nad procesem spajania we wszystkich fazach tego procesu. Bardzo istotną rolę odgrywa tu średni personel nadzoru spawalniczego.

W wyniku procesu kształcenia słuchacz kursu w zawodzie technik spawalnictwa powinien umieć:

 

 • organizować stanowiska do spajania, w tym spawania, zgrzewania i lutowania,
 • opracowywać instrukcje technologiczne spawania,
 • opracowywać instrukcje usuwania skutków odkształceń spawalniczych,
 • dobierać materiały dodatkowe do spawania,
 • projektować technologiczne procesy spawania,
 • wykonywać połączenia spawane i zgrzewane (w tym wykonywać spawanie i cięcie gazowe oraz spawanie łukowe),
 • kontrolować jakość wykonanych spoin,
 • przestrzegać przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

 

W toku zawodowego kształcenia teoretycznego i szkolenia praktycznego słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy, działania i obsługi urządzeń do spawania gazowego,
 • warunków i stosowanych sposobów termicznego cięcia oraz napawania,
 • metod, urządzeń i warunków zgrzewania metali i tworzyw sztucznych,
 • urządzeń i technologii spawania łukowego elektrodami otulonymi, w osłonach  gazowych, lukiem krytym, cięcia plazmowego i in.,
 • materiałów przeznaczonych na konstrukcje spawane, ich obliczaniem i  technologicznością,
 • zastosowania technologii spawania przy wytwarzaniu konstrukcji budowlanych, mostów, zbiorników, aparatury chemicznej, samochodów i budowie maszyn,
 • kontroli jakości złączy spawanych, zgrzewanych i lutowanych,
 • wdrażania bezpiecznych metod pracy,
 • korzystania z dokumentacji technicznej i literatury fachowej.

 

 

Słuchacz w ramach zajęć praktycznych uzyskuje uprawnienia spawalnicze. Uzyskane przygotowanie pozwala absolwentowi na podjęcie pracy w różnych przedsiębiorstwach w których wykorzystuje się technologie spawalnicze.

 

Kwalifikacja MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

 Słuchacz:

1) wykonuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,

2) wykonuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,

3) wykonuje połączenia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

4) naprawia i konserwuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi;

 

Kwalifikacja MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

 Słuchacz:

1) rozróżniania konstrukcje spajane,

2) dobierania warunki spajania, wymagania jakościowe i metody badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania,

3) planuje produkcję spawalniczą i organizuje stanowiska do spajania,

4) prowadzi procesy spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia,

5) nadzoruje przebieg wytwarzania konstrukcji spajanych.