Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy
Regulamin rekrutacji  2017/18

 

Na podstawie

-ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

- Art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

-Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.

   § 1

1. Regulamin określa  kryteria przyjęcia do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2  w Bydgoszczy, w tym w szczególności:
a) klas pierwszych technikum
b) klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia

§ 2

1. Kandydaci do klasy pierwszej  technikum i do  branżowej szkoły I stopnia składają
w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
-  wniosek o przyjęcie do szkoły,
-  2 fotografie,
-  świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał i kopia),
-  zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał i kopia),
-  dokumentację potwierdzającą inne osiągnięcia ucznia (edukacyjne, sportowe, artystyczne, praca w wolontariacie),
-  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie (druk skierowania na badanie kandydat zakwalifikowany, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, pobiera w sekretariacie szkoły),
-  opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
-  dokumentację potwierdzającą spełnienie kryteriów zgodnych z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw:
* oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
* orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, * orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
* prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód, separację,
* oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
* dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2. Dokumenty składa się: w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii , lub w postaci urzędowo potwierdzonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu,  lub wyciągu z dokumentu, lub w postaci kopii poświadczonej przez rodzica kandydata.
W oświadczeniach rodziców należy zamieścić klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

§ 3

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2  decydują kryteria uwzględniające:

    1) oceny z języka polskiego i matematyki
    2) oceny z dwóch  wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych
    3) inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum zwłaszcza:
    a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
    b) udział w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej na szczeblu   wojewódzkim
    c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym

    4) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

§ 4

 1. Do obliczenia sumy punktów uzyskanych przez kandydata brane są pod uwagę:

     1) Wyniki egzaminu gimnazjalnego:
     -         Wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży  się przez 0,2

     2) Wyniki z przedmiotów na świadectwie gimnazjalnym:

            a) ocena celująca - 18 punktów
            b) ocena bardzo dobra – 17 punktów
            c) ocena dobra – 14 punktów
            d) ocena dostateczna – 8 punktów
            e) ocena dopuszczająca – 2 punkty

     3)Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów

     4) W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:
A) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
B) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –przyznaje się 3 punkty;
C) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
D) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –przyznaje się 2 punkty;
E) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

      5) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, i art. 20j ust.2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.

       6) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zzust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki,geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

7) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 6, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

8) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

§5

 1. Ustala się następujące  dwa  zajęcia edukacyjne wymienione w § 4  ust. 2:
-  język obcy , informatyka ( w przypadku , gdy kandydat uczył się w gimnazjum więcej niż jednego języka obcego, bierze się pod uwagę ocenę z języka wskazanego przez kandydata, spośród określonych przez szkołę w warunkach naboru)

Sposób przeliczania ocen z przedmiotów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum ustala się w następujący sposób:
1) celujący – przyznaje się 18 punktów;
2) bardzo dobry – przyznaje się 17 punktów;
3) dobry – przyznaje się 14 punktów;
4) dostateczny – przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczający – przyznaje się 2 punkty

§ 6

                 O przyjęciu kandydata do wybranej szkoły decyduje  suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym .

§ 7

                W procesie rekrutacji obowiązują terminy ustalone Zarządzeniem Nr  58/2017  Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 kwietna 2017.